klass thumbnail

베트남인을 위한 CS - 사무직
이씨케이교육

이씨케이교육

리뷰 없음 

(0개 리뷰 보기)

15편

(2.2시간)

60일

수강정지 3회

66,000원

월 
5,500원

12개월 무이자 할부 시

5만원 이상 구매 시

에어클래스에서 무이자 할부를 지원해 드려요! 💳

지금 진행 중인 이벤트 🎉

클래스를
소개합니다. 🙌

👀 한 눈에 보는 클래스

모두의 난이도

🔍 ️더 자세히 살펴볼까요?

제작사 : ECK교육
강사명 : 채지연
강좌명 : 베트남인을 위한 CS - 사무직

==============================================

▶ Giới thiệu khoá học

Kỹ năng khách hàng" trong môi trường doanh nghiệp hiện đại!
Khái niệm và tầm quan trọng của " Kỹ năng khách hàng"
Dành cho bạn: "Hãy cùng hiểu về CS ở từng vị trí

 • Đây là khóa học được xây dựng với Khóa học "Kỹ năng khách hàng chung" từ Bài 1 đến Bài 10 và Khóa học "Kỹ năng khách hàng ở từng vị trí" từ Bài 11 đến Bài 15

▶ Đối tượng học tập

 • Nếu bạn có mong muốn làm việc tại doanh nghiệp Hàn Quốc hoặc doanh nghiệp nước ngoài
 • Nếu bạn đang làm việc tại doanh nghiệp Hàn Quốc hoặc doanh nghiệp nước ngoài
 • Nếu bạn làm việc ở vị trí điều phối giữa cấp trên và các nhân viên trong công ty

▶ Mục tiêu học tập

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của bản thân qua việc nắm vững kỹ năng chăm sóc khách hàng trong môi trường làm việc toàn cầu
 • CS không chỉ dành cho khách hàng, mà còn là công cụ hiệu quả để bạn ứng dụng vào công việc.
 • Sử dụng kỹ năng CS để nắm vững chìa khóa trong quan hệ với cả Khách hàng và đồng nghiệp.

▶ 강의 소개

기업에서 일하는 데에 있어 그 중요성이 점차 커지는 CS!
CS란 무엇이며 왜 중요한지 알아보고
나에게 꼭 필요한 직무별 CS를 이해하자.

1~10차시는 공통 CS로 서비스직과 사무직의 강의 구성이 동일합니다. 11~15차시는 각 직무별 CS로 구성되어 있습니다.

▶ 학습 대상자

 • 글로벌 기업 및 한국 기업에서 일하고자 하는 학습자
 • 글로벌 기업 및 한국 한국 기업에서 일하고 있는 학습자
 • 상사 및 동료와 함께 일하는 직무에 있는 학습자

▶ 학습 목표

 • 글로벌 기업 및 한국 기업에서 일하는 데에 있어 필수적인 CS를 익힘으로써 자기 경쟁력을 높일 수 있다.
 • CS의 의미와 중요성에 대해 이해하고 본인의 직무에 활용할 수 있다.
 • 고객 및 동료를 대하는 데에 있어 CS를 적용하여 보다 효율적으로 직무를 수행할 수 있다.

==============================================

커리큘럼을
확인하세요 📚
수강권
구경하기 🏷️

안녕하세요

이씨케이교육입니다 🤗

일시적인 오류가 발생했어요

잠시 후 다시 시도해 주세요


주식회사 큐리어슬리

대표 김태영

|

서울시 서초구 서초대로 320, 10층

|

02-745-1202

|

support@airklass.com

|

사업자등록번호 220-88-45803

|

통신판매업신고번호 제2016-서울서초-0740호

|

원격평생교육시설신고 제571호

호스팅 제공자 : 주식회사 큐리어슬리

이용약관

개인정보처리방침

© Quriously, Inc.

리뷰 없음

(0)

베트남인을 위한 CS - 사무직

무엇을 도와드릴까요?