logo
클래스이벤트클래스 개설단체 교육
klass thumbnail

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 4+

베트남인을 위한 TOPIK 4급 완벽대비+ 과정
이씨케이교육

이씨케이교육

리뷰 없음 

(0개 리뷰 보기)

20편

(9.5시간)

60일

수강정지 3회

80,000원

월 
6,666원

12개월 무이자 할부 시

5만원 이상 구매 시

무이자 할부를 지원해 드려요! 💳

지금 진행 중인 이벤트 🎉

클래스를
소개합니다. 🙌

👀 한 눈에 보는 클래스

모두의 난이도

자료 제공

🔍 ️더 자세히 살펴볼까요?

제작사 : ECK교육
강사명 : Phan Nguyen
강좌명 : Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 4+(TOPIK 4급 완벽대비+ 과정)
교재명 : 수강 자료 파일 제공(교재X)

==============================================

▶ Giới thiệu khoá học

 • Khóa học dành cho học viên người Việt Nam mong muốn lấy bằng Năng lực tiếng Hàn (TOPIK)
 • Sau khi học những ngữ pháp và biểu hiện có trong đề thi thực tế, chúng ta sẽ tiến hành giải đề thi.
 • Đề thi Năng lực tiếng Hàn theo hình thức mới trong 4 năm vừa qua.

▶ Đối tượng học tập

 • Dành cho học viên đang chuẩn bị kỳ thi Năng lực tiếng Hàn (cấp độ 3~4)
 • Học viên trình độ trên cấp độ 2
 • Học viên đã học qua ngữ pháp cơ bản trong tiếng Hàn

▶ Mục tiêu học tập

 • Tìm hiểu cấu tạo và đặc điểm của đề thi Năng lực tiếng Hàn
 • Học thông qua nội dung, hình thức thường xuyên ra trong đề thi thực tế
 • Biết cách giải đề thi theo từng dạng đề và thi thật tốt

▶ 강의 소개

 • 한국어능력시험(TOPIK) 자격증 취득을 희망하는 베트남 학습자를 대상으로 하는 강의
 • 실제 시험 문제에 나온 문법과 표현을 습득한 후 시험 문제 풀이를 진행
 • 최근 4년간 신규 형식의 한국어능력시험 기출 문제 모음 수록

▶ 학습 대상자

 • TOPIK 3-4급을 대비하는 학습자
 • TOPIK 2급을 달성한 학습자
 • 한국어 기본 문법을 배운 학습자

▶ 학습 목표

 • 한국어능력시험의 구성과 특성을 알아본다.
 • 실제 시험에서 자주 나온 내용, 형식을 통해 학습한다.
 • 문제 형태별 풀이방법을 파악하여 학습한다.

==============================================

커리큘럼을
확인하세요 📚
수강권
구경하기 🏷️

안녕하세요

이씨케이교육입니다 🤗

일시적인 오류가 발생했어요

잠시 후 다시 시도해 주세요


에어클래스

앱 다운로드

주식회사 큐리어슬리

대표 김태영

|

서울시 서초구 서초대로 320, 10층

|

02-745-1202

|

support@airklass.com

|

사업자등록번호 220-88-45803

|

통신판매업신고번호 제2016-서울서초-0740호

|

원격평생교육시설신고 제571호

호스팅 제공자 : 주식회사 큐리어슬리

이용약관

개인정보처리방침

© Quriously, Inc.

리뷰 없음

(0)

베트남인을 위한 TOPIK 4급 완벽대비+ 과정

무엇을 도와드릴까요?