logo
클래스이벤트클래스 개설단체 교육
klass thumbnail

Văn hóa và phép tắc công sở

비즈니스 한국어 - 초급+베트남어자막
이씨케이교육

이씨케이교육

리뷰 없음 

(0개 리뷰 보기)

10편

(50분)

30일

수강정지 3회

30,000원

5만원 이상 구매 시

무이자 할부를 지원해 드려요! 💳

지금 진행 중인 이벤트 🎉

클래스를
소개합니다. 🙌

👀 한 눈에 보는 클래스

모두의 난이도

자료 제공

🔍 ️더 자세히 살펴볼까요?

제작사 : ECK교육
강사명 : 조정미
강좌명 : Văn hóa và phép tắc công sở(비즈니스 한국어 - 초급+베트남어자막)
교재명 : 수강 자료 파일 제공(교재X)

==============================================

▶ Giới thiệu khóa học

Khóa học giúp học viên là người nước ngoài dang làm việc ở công ty Hàn Quốc sau khi hoàn tất khóa tiếng Hàn nhập môn có thể bước vào học tiếng Hàn thương mại, hiểu về văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc và làm việc hiệu quả hơn.

▶ Đối tượng học

  • Người nước ngoài mong muốn vào làm hoặc dang làm việc ở doanh nghiệp Hàn Quốc

▶ Mục tiêu khóa học

  • Học ngữ pháp tiếng Hàn trình dộ sơ cấp (TOPIK 2)
  • Học tập trung vào từ vựng và biểu hiện tiếng Hàn dơn giản, dễ vận dụng trong dời sống công sở
  • Hiểu về nét văn hóa giúp ích cho việc thích nghi ở môi trường công tyl Hàn Quốc

▶ 강의 소개

한국 기업 인사를 희망하는 외국인 및 한국 기업에서 근로하고 있는 외국인 학습자들이 한국어 입문 단꼐를 마치고 본격적으로 비즈니스 한국어를 배움으로써 초급 한국어 학습과 더불어 한국 기업 문화에 대한 이해를 넓혀 한국 기업에서 보다 효율적으로 근무할 수 있다.

▶ 학습 대상자

  • 한국 기업 입사를 희망하거나 한국 기업에서 근록하고 있는 외국인 학습자

▶ 학습 목표

  • 초급 수준 한국어 문법 학습(TOPIK 2급)
  • 비즈니스 현장에서 활용하기 쉬운 한국어 어휘 및 표현 집중 학습
  • 한국 기업 근무 현장에 적응을 돕는 문화 이해

==============================================

커리큘럼을
확인하세요 📚
수강권
구경하기 🏷️

안녕하세요

이씨케이교육입니다 🤗

일시적인 오류가 발생했어요

잠시 후 다시 시도해 주세요


에어클래스

앱 다운로드

주식회사 큐리어슬리

대표 김태영

|

서울시 서초구 서초대로 320, 10층

|

02-745-1202

|

support@airklass.com

|

사업자등록번호 220-88-45803

|

통신판매업신고번호 제2016-서울서초-0740호

|

원격평생교육시설신고 제571호

호스팅 제공자 : 주식회사 큐리어슬리

이용약관

개인정보처리방침

© Quriously, Inc.

리뷰 없음

(0)

비즈니스 한국어 - 초급+베트남어자막

무엇을 도와드릴까요?