logo
클래스이벤트클래스 개설단체 교육

30편

(10.5시간)

90일

수강정지 3회

50,000원

월 
4,166원

12개월 무이자 할부 시

5만원 이상 구매 시

무이자 할부를 지원해 드려요! 💳

지금 진행 중인 이벤트 🎉

클래스를
소개합니다. 🙌

👀 한 눈에 보는 클래스

모두의 난이도

🔍 ️더 자세히 살펴볼까요?

제작사 : ECK교육
강사명 : 판 위엔
강좌명 : (베트남어권 학습자를 위한) TOPIKII 한국어능력시험 3-4급
교재명 : (베트남어권 학습자를 위한) TOPIKII 한국어능력시험 3-4급(출판사 : ECKBooks)

==============================================

▶ Giới thiệu khóa học

Các bài giảng luyện thi TOPIK II dễ hiểu bằng tiếng Việt

▶ Đối tượng học

 • Học viên người Việt đang chuẩn bị cho kỳ thi Năng lực tiếng Hàn
 • Người học mong muốn đạt điểm cao trong kỳ thi TOPIK II
 • Người học muốn học ngữ pháp và cách diễn đạt trung cấp tiếng Hàn

▶ Mục tiêu khóa học

 • Hiểu rõ cấu trúc của đề thi TOPIK II.
 • Học cách giải quyết vấn đề theo từng dạng câu hỏi.
 • Học ngữ pháp và cách diễn đạt trung cấp tiếng Hàn.

▶ 강의 소개

 • 베트남어로 쉽게 풀이하는 TOPIK II 대비 강의
 • 듣기, 쓰기, 읽기 유형의 문제 풀이 방법을 학습하는 강의
 • 최근 기출문제 분석과 풀이를 통해 TOPIK II 시험에서의 고득점을 노리는 강의

▶ 학습 대상자

 • 한국어 능력시험을 준비하는 베트남어권 학습자
 • TOPIK II 시험에서의 고득점 취득을 희망하는 학습자
 • 한국어 중급 문법, 표현을 배우고자 하는 학습자

▶ 학습 목표

 • TOPIK II 시험의 구성을 파악
 • 유형별 문제를 풀이하는 방법을 학습
 • 한국어 중급 문법, 표현을 학습

==============================================

커리큘럼을
확인하세요 📚
수강권
구경하기 🏷️

안녕하세요

이씨케이교육입니다 🤗

일시적인 오류가 발생했어요

잠시 후 다시 시도해 주세요


에어클래스

앱 다운로드

주식회사 큐리어슬리

대표 김태영

|

서울시 서초구 서초대로 320, 10층

|

02-745-1202

|

support@airklass.com

|

사업자등록번호 220-88-45803

|

통신판매업신고번호 제2016-서울서초-0740호

|

원격평생교육시설신고 제571호

호스팅 제공자 : 주식회사 큐리어슬리

이용약관

개인정보처리방침

© Quriously, Inc.

리뷰 없음

(0)

베트남인을 위한 TOPIKII 한국어능력시험 3-4급

무엇을 도와드릴까요?