48편

(9.5시간)

365일

수강정지 3회

30,800원

5만원 이상 구매 시

무이자 할부를 지원해 드려요! 💳

지금 진행 중인 이벤트 🎉

클래스를
소개합니다. 🙌

👀 한 눈에 보는 클래스

모두의 난이도

🔍 ️더 자세히 살펴볼까요?

Trong quyển Hội thoại hàng ngày Tiếng Hàn 1, tương đương với trình độ sơ cấp, nội dung được cấu tạo gồm nhiều hình thức khác nhau ,các từ vựng, ngữ pháp, các mẫu câu cốt lõi cần thiết giành cho người mới học.
Điểm đặc biệt của Hội thoại hàng ngày Tiếng Hàn 1 đó là người học có thể tự giao tiếp thông qua các bài hội thoại luyện nói đa dạng.

Môn học
Học viên là người Việt Nam:

  • Người Muốn bắt đầu học tiếng Hàn từ mức cơ bản
  • Muốn học từ vựng, ngữ pháp và cách trò chuyện bằng tiếng Hàn trong những tình huống cơ bản nhất hằng ngày.
  • Người muốn học các cách biểu hiện phù hợp trong cuộc sống hàng ngày để giao tiếp bằng tiếng Hàn

Mục tiêu học tập
Làm quen với những từ vựng cần thiết cơ bản nhất để ứng dụng trong sinh hoạt hằng ngày.
Hiểu và làm quen với những mẫu câu cốt lõi thường xuyên được sử dụng trong hội thoại ở mỗi tình huống.
Học cách ứng dụng sử dụng từ mới và các mẫu câu chính trong bài qua phần luyện hội thoại.

Giáo viên
Nguyễn Thị Nguyệt Thanh

Cử nhân Khoa Tiếng Hàn là ngoại ngữ Đại học Pachai Hàn quốc
Người sở hữu Chứng chỉ năng lực tiếng Hàn (TOPIK) cấp 6
Giảng viên chương trình đa văn hóa, tiếng Việt và tiếng Hàn

커리큘럼을
확인하세요 📚
수강권
구경하기 🏷️

안녕하세요

Carrot Global입니다 🤗

오류가 발생했어요

잠시 후 다시 시도해 주세요

4.6

(8)

Giao tiếp cơ bản hằng ngày bằng tiếng Hàn